Fra drømmen om at bygge nyt til indflytningsklar bolig

At bygge nyt hus er en stor beslutning:

 • Hvor skal vi bo?

 • Hvor stort skal huset være?

 • Hvilken byggestil?

 • Hvordan får vi skabt en funktionel bolig?

 • Hvad koster det?

 • Hvem skal bygge?

 • Hvilke materialer?

 • Hvilke tekniske installationer

 • …Listen med spørgsmål er lang

Jeg rådgiver private bygherrer og selvbyggere gennem byggeprocessen – et skridt ad gangen – fra ønsket om at bygge nyt hus, via en grundig behovsafklaring, skiteforslag, myndighedsgodkendelse og til færdige byggetegninger og hele vejen igennem byggeriet fra grundsten til aflevering af byggeriet hvis det ønskes.

 

Med professionel, grundig og seriøs rådgivning fra Arkitekt og Ingeniør Marianne Bjørn er du et skridt nærmere en tryg byggeproces og et gedigent materiale at bygge ud fra.

 

Herunder kan I læse mere om hvert skridt i processen og om hvordan jeg kan hjælpe Jer til et godt resultat i hver enkelt fase af dit projekt.

 

Indledende møde

 

Ved vores indledende møde afdækker vi sammen Jeres ønsker og behov i forhold til jeres nye bolig. Vi taler bl.a. om jeres behov til hverdag og fest, hvilken arkitektonisk stil der tiltaler jer, hvilket liv i forestiller jer i det nye hus, ønsker til materialer og meget meget mere.

 

Derudover drøfter vi hvordan processen forløber samt hvilke dele af processen I ønsker min hjælp til.

 

Mødet tager 1-2 timer og kan holdes hos Jer eller på mit kontor.

 

For at få mest muligt ud af mødet er det vigtigt at være godt forberedt.

Jeg forbereder mig til mødet ud fra vores indledende telefonsamtale samt oplysninger om byggeadresse og lign.

 

Mødet er gratis hvis I vælger at gå videre med mig som rådgiver.

Efter mødet laver jeg typisk et prisoverslag for de forskellige faser, ligesom I tager stilling til om og hvordan I ønsker at gå videre.

 

Hvis I beslutter jer for at gå videre, accepterer I pricoverslaget der også er ledsaget af forretningsbetingelser.

Typisk følger jeg aftalegrundlaget AB- Forbruger eller ABR 18.

Jeg har selvfølgelige også en arkitekt- og ingeniør rådgiveransvarsforsikring som dækker eventuelle rådgivningsfejl.

 

 

Aftal et møde

 

 

 

 

Skitseforslag

 

Et skitseforslag er en vigtig brik i byggeprocessen. Det er her ens ønsker og behov konkretiseres og tit er det også en afklaringsfase, hvor man som bygherre selv bliver klogere på ens ønsker, behov, stil og praktisk udførsel af byggeriet. Nogle gange virker den ide man havde, helt anderledes når den bliver konkretiseret på papir og ideen opfylder måske alligevel ikke de ønsker og indre billeder man havde. Andre gange bekræftes tankerne og forventningens glæde stiger, når der kommer konkrete tegninger på bordet. Et skitseforslag er derfor aldrig spildt, da man bliver klogere på sine egne ønsker og behov og selvfølgelig også på byggetekniske eller økonomiske aspekter af projektet.

Det er også i skitsefasen at ideer kan konkretiseres og prøves af til billige penge i forhold til, når man er i fuld gang med byggeriet, ligesom der er ro til at få undersøgt problemstillingerne grundigt så man kan tage en kvalificeret beslutning uden at byggeriet står stille i mellemtiden. Det er både ærgerligt og dyrt.

 

Hvad får jeg ud af et skitseforslag udført af Marianne Bjørn?

 

Du får:

 • Et skitseforslag på baggrund af de ønsker og krav vi har afdækket ved det indledende møde.
  • En situationsplan – en tegning af grunden hvor huset er indplaceret og parkeringsmulighed, terrasser ol. er skitseret.
  • En funktionel grundplan af huset med hovedmål, fordeling og cirka-størrelse på rum
  • To-fire facader af huset, så du kan se husets arkitektur, forslag til placering af vinduer og døre mm.
  • Evt. et principsnit med rumhøjder, taghældning ol.
  • Ofte simple 3d visualiseringer til rummelig illustration af husets ydre eller særlige rum.
 • Et realiserbart forslag hvor der er taget højde for at projektet overholder Bygningsreglementet og eventuelle lokalplaner.
 • Et realiserbart forslag hvor byggeteknik og energiforhold er indtænkt fra starten.
 • Tegninger der kan bruges ved indledende møder med bank, realkreditinstitut og entreprenører og ikke mindst i Jeres egen beslutningsproces.
 • Et projekt hvor funktionalitet, æstetik, dagslys, indblik til og udsyn fra boligen er nøje overvejet.
 • Professionel og kompetent rådgivning fra en erfaren arkitekt og ingeniør.

Sådan foregår det

Efter vores indledende møde og aftaleindgåelse tegner jeg efterfølgende et skitseforslag på baggrund af vores møde.

 

Skitseforslaget bliver tegnet op i 3D i Revit, hvilket giver mulighed for at måle på tegningerne straks og lave enkle visualiseringer for at illustrere proportioner mm i arkitekturen

 

Når I har haft lidt tid til at se på forslaget snakker vi sammen igen – og mødes efter behov. I nogle tilfælde kan vi straks gå videre i processen, andre gange skal der justeres lidt på projektet.

 

 

Få et uforpligtende møde

 

 

 

Myndighedsprojekt

 

Når skitseprojektet er udarbejdet og godkendt er næste skridt at søge byggetilladelse.

Byggetilladelsen ansøger man om ved kommunen via portalen www.bygogmiljoe.dk

 

Ansøgningen er en beskrivelse af hvad man bygger, hvor man bygger og hvordan man bygger. Det materiale der sendes til kommunen sammen med ansøgningen om byggetilladelse er et mere bearbejdet og præcist materiale end det skitseforslag der blev udarbejdet som første fase.

 

Udover selve ansøgningen om byggetilladelse kan materialet også bruges til en indledende prisindhentning hos håndværkere og leverandører, at lave tidsplan ud fra ol.

I nogle tilfælde kan der bygges ud fra materialet der er indsendt til byggetilladelse – mest ved meget enkle projekter. I de fleste tilfælde vil det dog være nødvendigt med yderligere detaljering af projektet før der kan bygges. Dette gælder særligt hvis man vil sikre sig at alle detaljer er gennemtænkt inden byggeriet påbegyndes, og det gælder ved lidt større huse, huse med flere etager eller en kompliceret geometri.

 

Tegningerne til myndighedsprojektet beskriver den overordnede geometri og de overordnede konstruktionsopbygninger fx. ydervægges opbygning af isolering, beklædning, skelet, tegl, gasbeton og/eller beton, tagets overordnede opbygning med tagbeklædning, spærtype og isoleringsmængde. Der er ikke detaljerede tegninger af fx indbygning af vinduer, udhæng ol. En sådan detaljering hører hovedprojektet til.

 

Ansøgningen om byggetilladelse består normalt som minimum af:

 • Situationsplan, der viser den nye bygning eller tilbygning samt eventuelle eksisterende bygninger. Afstande til skel og andre byggelinier skal angives ligesom det skal beskrives hvordan terrænet evt. tænkes tilpasset.

 • Grundplan for hver etage med byggeriets mål, opdeling i rum og deres anvendelse samt placering af døre og vinduer.

 • Snittegning med angivelse af højder, overordnede konstruktionsopbygninger (fugtisolering, varmeisolering mm.) og udvendigt farve- og materialevalg

 • Facadetegninger

 • Oplysninger om installationer

 • Tilbud på byggeskadeforsikring eller “selvbygger-erklæring"

 • Derudover skal der redegøres for hvilke brandvejledninger der følges samt hvilke tekniske kapitler i BR18 som byggeriet skal overholde.

 • I nogle tilfælde skal der også ansøges om overkørselstilladelse, eventuelle dispensationer, landzonetilladelse eller nedrivningstilladelse

I forbindelse med byggeansøgningen skal der også redegøres for terræn og terrænregulering. Anbefalingen er derfor at man får en landinspektør på banen, så både skel og koter er kortlagt.

 

Kommunens rolle

Det er kommunens opgave at påse at byggeriet opføres lovligt. Dvs at de ser på bygningens placering, størrelse, højder og indplacering i brandklasse. De ser efter at lokalplaner ol overholdes.

Det er imidlertid ikke kommunens opgave at se på det byggetekniske. Det er altid bygherres/ejers ansvar at en bygning er opført lovligt iht de tilladelser man får og at bygningen overholder bygningsreglementet, standerder og normer for byggeri. Kommunen skal blot se at der fx er udført energirammeberegning, men de må ikke gå ind i beregningen og se om der er regnet rigtigt

Sagsbehandlingstid

I dag ansøges der digitalt om byggetilladelse via portalen www.bygogmiljoe.dk. Sagsbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune i nogle tilfælde kan tilladelsen være klar i løbet af 1-2 uger andre gange tager det længere tid. Teknisk forvaltning i den konkrete kommune kan som regel oplyse deres aktuelle sagsbehandlingstid. Hvis I som bygherre ønsker det, kan I kobles på det digitale ansøgningssystem og på den måde følge med i sagsbehandlingen.

Byggesagsgebyret

Prisen for en byggetilladelse varierer også fra kommune til kommune. Fra 2015 betales der, hvis kommunen opkræver byggesagsgebyr, efter timeforbrug (dog afregnes småbygninger ofte til en fast pris) ved byggesagsbehandlingen.

Gyldighed

Byggeriet skal opstartes senest et år efter man har fået byggetilladelsen, ellers bortfalder tilladelsen og der må søges på ny.

 

Ofte bruger vi ventetiden på byggetilladelse til at detaljere byggeriet, lave beregninger, indhente priser mm.

 

Civilingeniør Marianne Bjørn ApS hjælper Jer i mål med ansøgningen om byggetilladelse:

 • Jeg står for at få det nødvendige materiale udarbejdet til selve ansøgningen – hverken mere eller mindre.

 • Jeg tager mig af selve ansøgningsproceduren hos kommunen og den tilhørende korrespondance. På den måde sikrer du dig at alle oplysninger er indsendt fra starten, på den måde undgår du forlænget sagsbehandslingstid. Du sikrer dig endvidere at Bygningsreglement, Lokalplaner mm er overholdt.

 • Ved at lade mig forestå selve ansøgningsproceduren undgår du at skulle sætte dig ind i endnu et offentligt selvbetjeningssystem

 • Jeg kan, som jeres repræsentant, føre dialogen med myndighederne og hurtigt komme til afklaring eller løsning hvis kommunen har spørgsmål eller efterspørger yderligere oplysninger.

 

Få et uforpligtende møde

 

 

Beregning og detaljer

 

Gennem processen med skitseforslag, myndighedsprojekt og detajlprojekt præciseres og detaljeres projektet løbende mere og mere.

Når de forskellige beregninger udføres giver de måske anledning til ændringer eller optimeringer som efterfølgende indarbejdes på tegningerne.

Jo mere detaljeret projektmaterialet er, jo mere præcise priser er man også i stand til at indhente, ligesom specielle detaljer fx. fundamenter, sammenbygninger, tagudhæng ol kan aftales med de udførende håndværkere.

 

Detaljeringsgraden aftales i hvert enkelt projekt. Nogle har kun brug for et enkelt hovedsnit og et par detaljer, hvis det er et enkelt parcelhus. Andre mere specielle byggerier kan kræve flere snit og mange detaljer. Ofte er det fordelagtigt at detaljerne tales igennem med håndværkerne i forhold til byggeproces, materialevalg, priser ol.

 

De ting der detaljeres kan fx. være fundamentsplanen, så fx vindsøjler, forankringer og skillevægsfundamenter er gennemtænkte og indplaceret korrekt. Det kan også være indbygningskoter for bjælker, bunden af vinduesåbninger hvor der tages stilling til sålbænk, vindueskarm og hvordan vinduet placeres i forhold til facade, kuldebroer mm. Af andre emner kan nævnes niveaufrieadgange, tagterrasser, niveauspring mellem forskellige niveauer internt i et hus og meget andet.

 

De fleste af ovennævnte beregninger og detaljer skal kendes og anvendes af håndværkerne, men en stor del af det indgår også i den dokumentation der skal indsendes til myndighederne i forbindelse med færdigmelding af projektet.

 

 

Bestil beregninger her

 

 

Se også siderne med mere information om de forskellige beregninger her

 

 

Byggestart

 

Her kan du snart læse om gode råd til opstart af byggeriet.

 

 

Færdigmelding

 

Før det nye byggeri kan tages i brug skal det færdigmeldes.

Ligesom ansøgningen om byggetilladelse, foregår færdigmeldingen via portalen www.bygogmiljoe.dk

 

Der skal indsamles en række dokumenter, tegninger og beregninger som skal indsendes til byggesagen for at den kan færdigmeldes. Tilsammen dokumenterer materialet at bygningen er opført i henhold til byggetilladelsen og at de tekniske kapitler i bygningsreglementet overholdes.

 

Der skal bl.a. indsendes materiale vedr:

 • erklæring om det færdige byggeri
 • kvittering for betalt byggeskadeforsikring eller tinglyst servitut omkring selvbyg
 • As Built tegninger, hvis noget er ændret undervejs i byggeriet
 • redegørelse for brandforhold (herunder dokumentation for at materialer, flugtveje ol lever op til kravene i de præaccepterede løsninger)
 • afløbs og kloaktegninger
 • indreguleringsrapporter for ventilation, varme mm
 • drift og vedligeholdelsesvejledninger for alle installationer (kloak, vand, varme, ventilation)
 • energirammeberegning
 • energimærke
 • dagslysberegning
 • statiske beregninger hvor bygningens stabilitet mm er eftervist (beregninger fra spærfabrik er ikke nok)
 • blowerdoortest
 • dokumentation for byggepladsen
 • dokumentation for niveaufriadgang (gælder ikke enfamiliehuse til eget brug eller sommerhuse)
 • listen er ikke udtømmende

Fra at al dokumentation er indsendt går der, afhængig af kommune, fra et par dage til et par uger før kommunen sender en ibrugtagningstilladelse og lukker byggesagen. I nogle tilfælde beder de om yderligere materiale før sagen kan afsluttes.